Kennis over de Omgevingswet

De Omgevingswet is een omvangrijke stelsel verandering. Het vraagt deelnemers om kennis op te doen over vele facetten van de wet. Op deze pagina vind je informatie over de 8 thema certificaten en 16 rol certificaten om kennis te verkrijgen over de Omgevingswet.

MicroLearned de Omgevingswet

Micro-Learned past perfect bij de moderne medewerker. We pushen op een slimme manier dagelijks informatie in kleine hapklare brokjes vanuit een woordle-achtige platform om de Omgevingswet steeds onder de aandacht van medewerkers te brengen. Door de inzet van Micro-Learnings van Owet verhoog je de frequentie maar ook de manier waarop informatie wordt aangeboden. Dit zorgt ervoor dat de informatie langer vastgehouden blijft.

Doel

Omdat de Omgevingswet alomvattend is, worden medewerkers soms gebombardeerd met informatie over het stelsel, het DSO en implementatie processen, etc. Het is echter niet altijd mogelijk om al die informatie te onthouden. Onderzoek toont aan dat wanneer mensen overspoeld worden met informatie, zij deze minder snel onthouden, waardoor ze uiteindelijk minder goed in staat zijn om hun werk te doen.

Thema’s

Omgevingswet ABC, het stelsel van de Omgevingswet, instrumenten van de Omgevingswet, geest van de Omgevingswet, DSO, VTH em Wkb

Doelgroep

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de Omgevingswet

Challenge & Certificaat: Stelsel van de Omgevingswet

Het omgevingsrecht wordt met de invoering van de Omgevingswet ingrijpend vernieuwd. Een groot deel van de regels over de fysieke leefomgeving komen samen in één nieuw stelsel. Voor een goed begrip van het nieuwe wettelijke stelsel is het van belang om inzicht te hebben in de totstandkoming, het systeem en de doelen van de Omgevingswet.

Doel

Door dit certificaat te behalen leren deelnemers alles over de stelselverandering die aankomt in het fysieke domein en wat in grote lijnen deze verandering inhoudt. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de uitgangspunten en kenmerken van de Omgevingswet, evenals het beter begrijpen van de wet om ermee te kunnen werken.

Badges

 • Geschiedenis van de Omgevingswet
 • Doelen van de Omgevingswet
 • Uitgangspunten van de Omgevingswet
 • Kenmerken van de Omgevingswet

Doelgroep

Managers, beleidsadviseurs, medewerkers communicatie, strategen, bestuur, projectmanagement, medewerkers sociaal domein, juristen en ondersteuning.

Challenge & Certificaat: Geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging in de afgelopen decennia die een enorme impact heeft op overheden. Het slagen van de wet is voor 80% afhankelijk van de cultuur en voor maar 20% van de regels.

Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten welke impact de wet heeft op hun dagelijkse werk en welke veranderingen nodig zijn om de maatschappelijke doelen van de wet te realiseren. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de belangrijkste pijlers onder de Omgevingswet; de participatie, het integraal of samenhangend werken, evenals het beter begrijpen van de dienstverlening die hiermee gepaard gaat.

Badges

 • Participatie in de Omgevingswet
 • Integraal werken
 • Veranderopgave
 • Dienstverlening
 • De Omgevingstafel
 • Klantgerichtheid

Doelgroep

Medewerkers dienstverlening, medewerkers VTH, managers, strategen, projectmanagers, medewerkers bedrijfsvoering, medewerkers communicatie, P&O en ondersteuning.

Challenge & Certificaat: Kerninstrumenten

De Omgevingswet biedt kerninstrumenten om overheden te helpen met het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Met de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit kunnen overheden eigen beleid schrijven en uitvoeren.

Doel

Door dit certificaat te behalen leren deelnemers alles over de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet om de fysieke leefomgeving zo optimaal mogelijk te benutten en te beschermen. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de instrumenten die overheden regels kunnen laten stellen aan activiteiten en de uitvoering van projecten.

Badges

 • Basiskennis Omgevingsvisie
 • Basiskennis Omgevingsvergunning
 • Basiskennis Projectbesluit
 • Basiskennis Programma
 • Basiskennis Decentrale regels
 • Basiskennis Algemene rijksregels

Doelgroep

Juristen en ondersteuning, medewerkers team VTH.

Challenge & Certificaat: Kerninstrumenten

Het DSO is het digitale loket voor het aanvragen van vergunningen, het snel kunnen zien wat toegestaan is in de fysieke leefomgeving, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving raadplegen.


Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten wat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de achterliggende systemen en de lokale systemen van overheden na de invoering van de Omgevingswet.

Badges

 • DSO
 • Omgevingsloket
 • Toepasbare regels

Doelgroep

Medewerkers dienstverlening, medewerkers VTH, managers, ICT-medewerkers en juristen.

Challenge & Certificaat: VTH

De Omgevingswet biedt overheden een integraal juridisch instrumentarium om voor de fysieke leefomgeving beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, beleidsuitvoering en terugkoppeling te kunnen vormgeven. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van de wet te kunnen bereiken.


Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten wat het integraal juridisch instrumentarium en de kwaliteitscriteria onder de Omgevingswet zijn. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de procescriteria VTH en de handhavinginstrumenten.

Badges

 • Minimale vereisten om met de Omgevingswet te kunnen werken
 • De inrichting van de wetgever
 • Wet- en regelgeving
 • Wat verandert er door de Omgevingswet?
 • Toezicht, handhaving en opsporing onder de Omgevingswet
 • VTH in de praktijk
 • Regels voor activiteiten
 • VTH Procedures

Doelgroep

Bestuur, medewerkers VTH, managers, strategen, ICT-medewerkers en juristen.

Challenge & Certificaat: Wet Kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.

Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten wat de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is en welke doelen de wet heeft. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in doelen van de bouwkwaliteit, het bouwtoezicht, de rollen en verantwoordelijkheden van initiatiefnemers en bevoegd gezagen.

Badges

 • Introductie tot de Wkb
 • Gevolgklasse 1
 • Het bouwproces
 • Dossiervorming
 • Onafhankelijke kwaliteitsborging

Doelgroep

Bestuur, medewerkers VTH, medewerkers ruimte en vastgoed.

Challenge & Certificaat: Maatschappelijke opgaven

Overheden werken nog met 26 verschillende wetten in de fysieke leefomgeving over onderwerpen zoals bodem, water, lucht, natuur, bouwen, afval. De Omgevingswet zal deze wetten niet alleen veranderen ook maatschappelijke opgaven zijn grote thema’s waarvoor overheden de komende jaren aan de lat staan.Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten wat de maatschappelijke opgaven van de Omgevingswet zijn. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in hulpmiddelen om deze opgaven uit te werken.

Badges

 • Hulpmiddelen maatschappelijke opgaven
 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
 • Circulaire economie
 • Duurzaamheid
 • Woningbouwopgave

Doelgroep

Beleidsmedewerker, medewerkers economie en vastgoed.

Challenge & Certificaat: De Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan voor de hele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie.

Doel

Door dit certificaat te behalen komen deelnemers te weten welke terreinen betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Na het behalen van het certificaat hebben deelnemers inzicht in de NOVI, de GOVI en de bruidsschat, evenals de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Badges

 • De Nationale Omgevingsvisie
 • De Gemeentelijke Omgevingsvisie
 • De Bruidsschat
 • Vergunningen
 • Geluid

Doelgroep

Beleidsmedewerkers، projectmanagers en juristen.

Opleidingsgids Omgevingswet 2024

In de opleidingsgids vind je alle 100+ pagina’s met alle leerinterventies voor de Omgevingswet van Owet. Wij hebben in een overzichtelijk document alle challenges, certificaten, badges, serious games en escape rooms beschreven.

Kennis, houding, gedrag en vaardigheden

Kennis

Met certificaten kunnen medewerkers leren over de harde kant van de Omgevingswet. Hierbij leren ze over hoe te werken met de Omgevingswet, juridische veranderingen met de Omgevingswet en instrumenten zoals DSO.

Houding

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Met serious games krijgen medewerkers verschillende situaties voorgelegd waarop ze moeten reageren en vervolgens individueel en gezamenlijk beoordelen.

Gedrag

Middels serious games simuleren medewerkers de praktijk van de Omgevingswet. Ze oefenen als groep met verschillende scenario’s. Na het doorlopen van de serious games formuleren medewerkers opdrachten waarmee ze aan de slag gaan.

Vaardigheden

Escape rooms helpen medewerkers om onder hoge druk kennis en vaardigheden toe te passen. Ze lossen als groep puzzels op en proberen de escape rooms binnen 30-60 minuten op te lossen. Achteraf geven ze elkaar feedback.

Brochure Leertraject Owet

In de brochure vind je alle informatie over het leertraject van Owet. Informatie over het leertraject, de 6 fasen, de leerinterventies, de challenges, de certificaten, de serious games, de escape rooms, de werkwijze en het aanbod van Owet.