Games

Wij hebben 100den maatwerk games ontwikkeld. Hieronder vindt u de 18 games die wij ontwikkeld hebben voor verschillende overheden voor hun leertraject en om te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. Alle 18 soorten games worden gevuld met casuïstiek die specifiek is voor de organisatie.

Met deze game breng je zelf een casus in die je dan vervolgens met verschillende vragen doorloopt. Hierbij is het vooral de bedoeling om een game te hebben die in de geest van de wet werken makkelijker maakt en alle dilemma’s rond een traject blootlegt.

De Omgevingswet vraagt veel van VTH. Wat zwart-wit was, wordt in sommige gevallen grijs. Dat betekent dat vergunningverleners, toezichthouders en handhavers hiermee om moeten gaan. Deze game helpt om verschillende grijze situaties te stimuleren en te werken volgens de geest van de Omgevingswet.

Het opeisen dat er niet meer nee-tenzij gezegd wordt maar ja-mits is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Om de juiste voorwaarden te kunnen stellen moet afweging tussen het belang van het initiatief en andere belangen gemaakt worden. Tijdens deze game leren deelnemers ja-mits te zeggen tegen initiatieven.

Design thinking is een methode waarbij bedrijven al langer de gebruiker centraal stellen bij het ontwikkelen van producten en diensten. De Omgevingswet vraagt hetzelfde van overheden bij het ontwerpen van de fysieke leefomgeving. Deze game helpt overheden om de principes van design thinking onder de knie te krijgen.

De Rijksoverheid, provincie en gemeenten zijn verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Andere overheden en ketenpartners leveren daaraan een bijdrage. Voor het opstellen van een omgevingsvisie hebben wij een game ontwikkeld om samen met de politiek, de samenleving, ambtenaren en ketenpartners aan de slag te gaan. Deze game ondersteunt bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie.

De Omgevingswet gaat over meer dan stenen. Het gaat ook over gezondheid. Wat dit betreft is de samenwerking met het sociaal domein erg belangrijk. Deze game neemt het sociaal domein mee in de Omgevingswet en laat ze de kansen ontdekken.

De invoering van de Omgevingswet raakt niet alleen het fysieke domein. Door de digitalisering en de andere rol die de overheid neemt zal ook de dienstverlening er anders uit komen te zien. Er zal intensiever contact nodig zijn tussen het fysieke domain en de dienstverlening. Deze game neemt de dienstverlenende medewerkers mee in de Omgevingswet.

Steeds meer invloed vanuit de samenleving en minder regels. Wat betekent dat voor de politiek? Deze game neemt de politiek mee in de dilemma’s van de Omgevingswet en de verschillende rollen die ze kunnen innemen. De games stimuleren middels casuïstiek verschillende toekomstige scenario’s

De Omgevingswet vraagt van overheden andere competenties, vaardigheden en aansturing. Voor managers betekent het om nu al na te gaan hoe mensen anders aangenomen en aangestuurd moeten worden. Deze game neemt managers en het college mee in de dilemma’s van de Omgevingswet om ze te helpen zich hierop voor te bereiden.

De Omgevingswet verwacht dat vergunningen in 8 weken worden toegekend. Dit betekent dat er vooroverleg nodig is om alle zaken in orde te krijgen. Dit om te voorkomen dat er een vertraging optreedt tijdens de aanvraag. Deze game simuleert het proces van vooroverleg middels vroegtijdige participatie.

Overheden, inwoners, ketenpartners, ondernemers en organisaties zullen met de Omgevingswet intensiever samenwerken. We hebben elkaar tenslotte nodig om een goede fysieke leefomgeving voor iedereen te creëren. Deze game verkent de dilemma’s die aan bod komen bij het samenwerken rondom de Omgevingswet.

Als raad en college kun je in bepaalde gebieden afwijken. Dat kan nu al en deze mogelijkheden worden met de Omgevingswet verruimd. Als overheid kun je spelen met normen, waarden en ruimte. Deze game neemt deelnemers mee in de dilemma’s die zich voordoen bij bestuurlijke afweging.

De Omgevingswet is bedoeld om meer ruimte voor initiatieven toe te staan in de fysieke leefomgeving. Simpeler, eenvoudig en sneller door het proces van vorming van een idee naar de realisatie daarvan. Hier hebben overheden een grote rol in. Deze game neemt deelnemers mee in hoe je deze ruimte in de fysieke leefomgeving creëert.

Samenwerken is één van de 4 doelen van de Omgevingswet. Maar in hoeverre is de samenwerking binnen de Omgevingswet anders dan hoe nu al samengewerkt wordt? Deze game verkent hoe je met verschillende afdelingen, overheden, ketenpartners, de samenleving, de politiek en de gehele organisatie kunt samenwerken in de geest van de Omgevingswet.

Denken in mogelijkheden is één van de uitdagingen van de Omgevingswet. Deze game richt zich op het verkennen van de deelnemers; hoe ondanks wettelijke beperkingen toch meegedacht kan worden met initiatiefnemers. Hierbij is de uitdaging om de rek in de (lokale) regels te zoeken.

De Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak voor een samenwerking tussen afdelingen, overheden, ketenpartners en samenleving. Hierbij zal de strikte scheiding van rollen verdwijnen en moet een ieder leren om zijn rol op de situatie aan te passen en tijdig elkaar te betrekken. Dit vraagt om andere competenties en vaardigheden. De derde verandering is gericht om deze rol te verhelderen.

80% van de Omgevingswet is gericht op het ontwikkelen van houding en gedrag. Dat is in het fysieke domein erg lastig, omdat het binnen het fysieke domein gaat om feiten en tastbare processen. Daarom is de tweede verandering gericht op het tastbaar maken van de zachte kant van de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk.

Een groot deel van de ambtenaren heeft nooit het probleem ervaren wat de Omgevingswet oplost. Ze hebben zelden zelf een initiatief genomen. Om die reden is de eerste verandering gericht op het begrijpen en ervaren van de uitdagingen waar de samenleving tegenaan loopt en wat de Omgevingswet oplost.

Vrijblijvende demo over de Owet

Ontdek waarom meer dan 100 overheden enthousiast zijn over de inzet van Owet leertraject. Vraag een demo aan en ontdek zelf wat de games voor je kunnen betekenen. Tijdens een online demo van 30 minuten nemen wij je mee in het leertraject van Owet en hoe dat je kan ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

X
OwetGames in de praktijk